Bericht aan Hubbels

Stuur een bericht aan de host van Hubbels, Martine van Harten

 

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden: link.

Algemene Voorwaarden Hubbels Cowerkplek

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle klanten van Hubbels Cowerkplek. Klanten zijn zowel deelnemers als bezoekers van door Hubbels aangeboden activiteiten.
1.2 Onder ‘deelnemers’ wordt verstaan zij die een abonnement afnemen bij Hubbels.
1.3 Hubbels Cowerkplek behoud zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijziging van de voorwaarden geschiedt door de eigenaar van Hubbels Cowerkplek.

1.4 Ingeval van ingrijpende wijziging van de voorwaarden wordt een aankondiging hierover voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke wijze bekendgemaakt.
1.5 Tot de voorwaarden worden gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.

1.6 In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement of deze voorwaarden niet voorziet, beslist de eigenaar van Hubbels Cowerkplek.
1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hubbels Cowerkplek en deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8 Indien Hubbels Cowerkplek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hubbels Cowerkplek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9 De Algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en te downloaden via de website van Hubbels Cowerkplek. Bij inschrijving wordt u schriftelijk gevraagd of u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

2. Toegang en gebruik

2.1 Hubbels Cowerkplek is voor deelnemers toegankelijk tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Indien Hubbels Cowerkplek aparte overlegruimtes aanbiedt gelden daarvoor dezelfde toegangstijden. Buiten kantoortijden kunnen klanten de ruimtes van Hubbels Cowerkplek in overleg huren of gebruiken.

2.2 Hubbels Cowerkplek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eigendommen van deelnemers, klanten of bezoekers die worden vervreemd, beschadigd raken of achtergelaten.
2.3 Het is in de ruimtes van Hubbels Cowerkplek niet toegestaan de internetfaciliteiten te gebruiken om sites te bezoeken die naar het oordeel van Hubbels als onbetamelijk dienen te worden beschouwd. Daartoe behoren in elk geval sites die inhoud beschikbaar stellen van pornografische, racistische of gewelddadige aard, dan wel aanzetten tot haat of geweld. In geval van twijfel over de inhoud van een site is het oordeel van de eigenaar hieromtrent beslissend.

2.4 Het personeel is gerechtigd om bezoekers die de orde in Hubbels verstoren op grond van huisvredebreuk te (laten) verwijderen en de toegang tot Hubbels te ontzeggen.

3. Inschrijving en verlening abonnement

3.1 Bij inschrijving dient de deelnemer een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
3.2 Bij inschrijving ontvangt de deelnemer een actueel tarievenoverzicht waarin ook de voorwaarden zijn opgenomen. De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.
3.3 Alle abonnementsovereenkomsten zijn een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen.
3.4 Het gebruik van het abonnement is strikt persoonlijk.
3.5 Deelnemer kan het abonnement wijzigen. Bij keuze voor een goedkoper abonnement geldt een aanvraagtermijn minimaal 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe abonnement, die altijd ingaat per de eerste van de maand. Bij keuze voor een duurder abonnement geldt een aanvraagtermijn van 1 maand.

4. Adreswijzigingen

4.1 Naamsveranderingen en (mail)adreswijzigingen dienen door de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of digitaal aan Hubbels te worden meegedeeld. Hubbels heeft het recht de deelnemer te vragen zich te legitimeren.

4.2 Eventuele nadelige consequenties van het niet tijdig melden van een naamsverandering en (mail)adreswijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de deelnemer. Hubbels is daarvoor nimmer aansprakelijk.

5. Beëindiging van het lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap wordt beëindigd wanneer de deelnemer het lidmaatschap minimaal drie kalendermaanden voor de gewenste vervaldatum schriftelijk of digitaal opzegt. Het lidmaatschap eindigt altijd op de laatste dag van een maand.
5.2 Indien een lidmaatschap wordt opgezegd of beëindigd binnen de eerste drie kalendermaanden van lidmaatschap wordt geen restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld verleend.
5.3 Het bedrag dat in aanmerking komt voor restitutie wordt, na verrekening van nog openstaande posten, overgemaakt op de door de deelnemer aangegeven rekening.
5.4 Het lidmaatschap eindigt door voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap door de eigenaar van Hubbels of diegene die hem/haar vervangt. In dit geval vindt geen restitutie plaats van reeds betaald abonnementsgeld met in acht neming van de opzegtermijn van drie kalendermaanden. Hubbels is in dat geval nimmer aansprakelijk voor enige bij deelnemer ontstane schade terwijl deelnemer volledig aansprakelijk is voor de door Hubbels en overige deelnemers geleden schade.
5.5 Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van de deelnemer.
5.6 Het lidmaatschap eindigt bij faillissement van de deelnemer. Hiervoor dient een bewijs van faillissement te worden overlegd.
5.7 De deelnemer kan bij beëindiging van het abonnement een opvolger aandragen die het abonnement overneemt. Hubbels mag de opvolger, mits met een goede reden, weigeren.

6. Abonnementsgeld en overige tarieven

6.1 Het abonnementsgeld wordt elke maand gefactureerd en gaat in op het moment van inschrijving. Het abonnement geldt voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van drie kalendermaanden.
6.3 De eigenaar van Hubbels stelt jaarlijks de hoogte van de abonnementstarieven en alle overige tarieven vast.

6.4 Een voornemen tot wijziging van de abonnementstarieven wordt voor de datum van wijziging bekendgemaakt.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Binnen Hubbels Cowerkplek is de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving van toepassing. Kennis opgedaan binnen Hubbels kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits daarbij recht gedaan wordt aan wie het intellectueel eigendom toebehoord.

8. Gebruik ruimte

8.1 Deelnemers en bezoekers van Hubbels mogen geen hinder of overlast veroorzaken in het pand. Indien nodig worden de deelnemers geacht daar op hun uitnodiging zijnde bezoekers van in kennis te stellen. Hubbels heeft het recht deelnemers en bezoekers die hinder en overlast veroorzaken te (laten) verwijderen. 8.2 Het pand aan de Prins Hendrikstraat 7 waarin Hubbels gehuisvest is, is eigendom van Gemeente Nijmegen en wordt verhuurd door SLAK 026-3515438. De algemene bepalingen en de huurovereenkomst met SLAK zijn van toepassing. Deze liggen ter inzage in Hubbels.

8.3 Afspraken over het dagelijks gebruik van de gemeenschappelijke binnen en buitenruimten worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
8.4 Het stallen van fietsen mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen gebeuren. Het monumentale hek mag hier niet voor gebruikt worden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Hubbels Cowerkplek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Hubbels Cowerkplek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hubbels Cowerkplek is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 9.3 Indien Hubbels Cowerkplek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hubbels Cowerkplek beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Hubbels Cowerkplek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 Hubbels Cowerkplek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hubbels Cowerkplek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hubbels Cowerkplek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.6 Hubbels Cowerkplek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hubbels Cowerkplek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Hubbels Cowerkplek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Hubbels Cowerkplek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Maart 2014